Notatki z wystawy powieść Patricka Gale’ a

„Notatki z wystawy” to pierwsza przet�umaczona na j�zyk polski powie�� Patricka Gale’ a. Ksi��ka ukaza�a si� nak�adem wydawnictwa Nasza Ksi�garnia.

Rachel Kelly miota si� mi�dzy pasj� tworzenia a pe�nymi udr�ki, wyniszczaj�cymi stanami depresyjnymi. Ta utalentowana i znana malarka stanowi zagadk� dla m�a i czworga dzieci. Kiedy zostaje znaleziona martwa w swojej pracowni w Kornwalii, wraz z nowymi, niezwyk�ymi dzie�ami, rodzina zaczyna poszukiwa� odpowiedzi na nigdy niezadane pytania. M�� Rachel wyrusza w podró� w przesz�o��, która oka�e si� bardziej mroczna, ni� móg�by si� spodziewa�. Fragmenty roztrzaskanego �ycia powoli wychodz� na �wiat�o dzienne i staje si� jasne, �e artystka pozostawi�a dzieciom nie tylko talent malarski, lecz tak�e prze�laduj�ce j� demony.

„Ta ksi��ka jest absolutnie doskona�a.”
Stephen Fry

„Inspiruj�ca, wra�liwa, ludzka… Pod koniec lektury �mia�em si� i p�aka�em.”
„Daily Telegraph”

„Pokrzepiaj�ca i g��boko empatyczna powie��. Proza Gale’a jest przejrzysta i jasna jak kornwalijskie niebo.”
„Guardian”

Portal używa plików cookies, korzystanie z portalu oznacza ich akceptację, więcej informacji na stronie "Polityka Cookies"

Korzystanie z portalu oznacza automatyczną akceptację postanowień zawartych w "Regulaminie Serwisu" i "Polityce Prywatności"

Przeczytaj inne:
Tajemnicza śmierć niezwykłej badaczki małp naczelnych – „Kto zabił Dian Fossey?” w styczniu na kanale National Geographic

Samotne dzieciństwo, a następnie samotna walka o ochronę goryli górskich – tak w kilku słowach można by opisać życie słynnej...

Zamknij