Podczas trwaj�cych w Berlinie targów IFA Samsung Electronics zaprezentowa� kamer� Full HD HMX-T10. Urz�dzenie wyposa�ono w innowacyjny obiektyw nachylony pod k�tem 20 stopni, którego konstrukcja pozwala wyeliminowa� cz�ste w przypadku tradycyjnych kamer poczucie dyskomfortu ramienia lub nadgarstka.

HMX-T10 stanowi uzupe�nienie nowej linii kompaktowych kamer wideo Samsung, które maksymalnie u�atwiaj� konsumentom nagrywanie wysokiej jako�ci filmów w standardzie Full HD. Nowa kamera jest tak ma�a, �e mo�na j� nosi� ze sob� wsz�dzie, dzi�ki czemu oferuje niezwyk�� mobilno�� oraz prostot� nagrywania i edycji video, bez utraty jako�ci.

U�ytkownicy mog� cieszy� si� stylowym designem oraz smuk�� obudow� kamery. Urz�dzenie wyposa�ono w dotykowy ekran LCD o przek�tnej 2,7 cala oraz mo�liwo�� jednoczesnego rejestrowania filmów i zdj��. Dzi�ki kompaktowej konstrukcji, kamer� mo�na zabra� ze sob� wsz�dzie, czy to na przyj�cie urodzinowe do przyjació�, czy rodzinne wakacje nad morzem.

„HMX-T10 to nie tylko stylowy, kompaktowy design i fantastyczna jako�� nagrania za przyst�pn� cen�. Ta kamera to dowód dba�o�ci i innowacyjno�ci firmy Samsung w tworzeniu rozwi�za�, które sprawi�, �e nagrywanie filmów i rejestracja obrazów staj� si� naprawd� przyjemne dla ka�dego – powiedzia� SangJin Park, prezes dzia�u Samsung Digital Imaging. – Wygodne funkcje HMX-T10, takie jak nachylony pod k�tem 20 stopni obiektyw, doskonale podsumowuj� innowacyjny i �atwy
w u�yciu charakter naszej oferty kamer video – doda�”.

Mo�liwo�ci nagrywania w wysokiej rozdzielczo�ci

Pomimo kompaktowych rozmiarów, kamera HMX-T10 zapewnia zaawansowane rozwi�zania, umo�liwiaj�ce rejestracj� najwy�szej jako�ci filmów i zdj��. Urz�dzenie zapisuje filmy wideo w jako�ci Full HD oraz zdj�cia w rozdzielczo�ci 4,7 megapikseli. Dodatkowo, kamer� wyposa�ono w optyczn� stabilizacj� obrazu (OIS), dzi�ki czemu wszystkie nagrania zachowuj� ostro��.

By umo�liwi� u�ytkownikom tworzenie nagra� doskona�ej jako�ci, w HMX-T10 zastosowano zaawansowany czujnik CMOS BSI (Back Side Illuminated). Zapewnia on dwukrotnie wy�sz� czu�o�� ni� standardowe matryce CMOS. Dzi�ki temu, znacz�co zredukowano zniekszta�cenia obrazu oraz umo�liwiono rejestrowanie wyra�nych obrazów w warunkach s�abego o�wietlenia.

Innowacyjne i �atwe w u�yciu funkcje i design

Kamera HMX-T10 wyposa�ona jest w innowacyjny, nachylony pod k�tem 20 stopni obiektyw, dzi�ki czemu jej obs�uga jest wygodna i �atwa. Na ogólne wra�enia zwi�zane z u�ywaniem kamery sk�adaj� si� równie� takie funkcje, jak Smart Auto, która upraszcza nagrywanie obrazów, a 2,7-calowy dotykowy ekran LCD pozwala u�ytkownikom cieszy� si� z przejrzystego i szczegó�owego odczytu zarejestrowanych materia�ów oraz mo�liwo�ci ich natychmiastowej edycji. HMX-T10 ma równie� wbudowane oprogramowanie intelli-studio 2.0, co umo�liwia p�ynn� edycj� oraz proste zarz�dzanie filmami i obrazami.

Czujnik obrazuBSI CMOS 5,1M (efektywna liczba pikseli: 2,07M)
Obiektyw10x
Wy�wietlacz LCD2,7 cala 230K Dotykowy
Przys�onaF1,8
Rozdzielczo�� nagrywania1920×1080 60i
Rozdzielczo�� fotografii4,7 megapikseli
Image StabilisationStabilizacja obrazuOIS (Optyczna)
Wymiary54X56,5X115,5mm
No�nik danychSD/SDHC
Funkcje specjalne
  • BSI CMOS
  • Kompaktowy design
  • Smart Auto
  • Obiektyw nachylony pod k�tem 20 stopni
  • Technologia Full HD

  • Smart OIS

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Portal używa plików cookies, korzystanie z portalu oznacza ich akceptację, więcej informacji na stronie "Polityka Cookies"

Korzystanie z portalu oznacza automatyczną akceptację postanowień zawartych w "Regulaminie Serwisu" i "Polityce Prywatności"

Przeczytaj inne:
Wyspa Łza. Joanna Bator

Na Sandrę Valentine, która w 1989 roku znikła bez śladu i do dziś nie odnaleziono jej ciała. Pisarka i fotograf...

Zamknij